مشاوره

مشاوره به صورت تلفنی و حضوری می باشد.

هر چند مشاوره به صورت تلفنی، موجب صرفه جویی در زمان و هزینه می شود ولی مشاوره به صورت حضوری به دلیل ارائه اسناد و مدارک و بررسی آنها توسط وکیل سبب بالا بردن ضریب اطمینان خاطر شما از قابلیت نتیجه گرفتن پرونده مورد نظر می باشد.

تهیه دادخواست و لوایح حقوقی

دادخواست

هنگامی که یک شخص می خواهد در مقابل شخص دیگر، ادعایی را در محاکم قضایی مطرح نماید باید درخواست خود را در برگ چاپی مخصوصی قید کند و به دفتر شعبه اول تسلیم نماید. در واقع شروع هر دادرسی با تقدیم دادخواست صورت می گیرد.

با وجود اینکه نوشتن دادخواست امری ساده به نظر می آید که هر فرد غیر متخصصی توانایی انجام آن را دارد ولی بسیاری از تصمیمات دادگاه منوط به نکاتی است که در دادخواست ذکر شده است به همین علت این امر باید توسط متخصص انجام پذیرد.

لوایح حقوقی

درخواست یا دفاعیه ای که هر یک از طرفین دعوا – چه در عاوی حقوقی چه در دعاوی کیفری- جهت دفاع از حقوق خود به دادگاه یا دادسرا تقدیم می نمایند، لایحه گفته می شود. در نوشتن لایحه باید از اصول و مقررات خاصی پیروی شود چرا که شانس پیروزی در هر دعوا، در لایحه می باشد.

وکیل به دلیل تسلطی که بر قوانین حقوقی دارد، با ترکیب اصطلاحات حقوقی و تجربه ای که در این امر دارد می تواند لایحه ای بنویسد که شانس پیروزی در دعوا را-حتی در جایی که به نظر می رسد شانس پیروزی وجود ندارد- افزایش دهد. بارها مشاهده شده است که افراد غیر متخصص اقدام به لایحه نویسی کرده اند و پیروزی پرونده را با وجود حقانیت شخص، از دست داده اند و موجب ضرر به خود شدند.