تفاوت دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری

 1. در دعاوی حقوقی علی الاصول فقط امور مالی شخص مورد بحث است در صورتی که در دعاوی کیفری علاوه بر مواردی که ذکر شد جان و آبروی افراد در معرض خطر است.
 2. در محاکم حقوقی لازم نیست حتما طرفین حضور داشته باشند، در صورت تشخیص دادگاه مبنی بر صحت ادله، دادگاه می تواند رأی صادر کند ولی در دعاوی کیفری مجرم باید حضور داشته باشد.
 3. در دعاوی حقوقی ، درخواست باید در فرم چاپی مخصوص که دادخواست نام دارد نوشته شود درصورتی که طرح دعاوی کیفری ، نیاز به این تشریفات ندارد.
 4. در دعاوی حقوقی به نسبت ارزش مالی خواسته تمبر باطل می شود ولی در تمامی دعاوی کیفری تمبری به ارزش مشخص باطل می شود.
 5. در دعاوی حقوقی در صورت اثبات حق خواهان، خوانده ملزم به انجام فعل یا ترک فعل خواهد شد در صورتی که در دعاوی کیفری در صورت اثبات جرم توسط متهم ، مجرم به مجازات محکوم می شود.
 6. در دعاوی حقوقی به مدعی که طرح دعوا نموده است خواهان ، به طرف مقابل خوانده و به موضوع پرونده خواسته گفته می شود ولی در دعاوی کیفری، به شخصی که دعوا را مطرح نموده است شاکی، به طرف مقابل مشتکی عنه یا متهم گفته می شود و موضوع پرونده اتهام نام می گیرد.
 7. دادخواست حقوقی باید مستقیما به دادگاه تسلیم شود ولی دعاوی کیفری ابتدا در دادسرا و کلانتری جهت انجام تحقیقات مطرح و سپس به دادگاه ارسال می شود.
 8. دعاوی حقوقی با منصرف شدن خوانده خاتمه می یابد ولی در دعاوی کیفری به دلیل وجود جنبه عمومی جرم با گذشت شاکی علی الاصول پرونده مختومه نمی شود.
 9. به دعوت خوانده به دادگاه، اخطاریه و به دعوت متهم به دادگاه احضاریه گفته می شود.
 10. در دعاوی حقوقی اگر خوانده طبق جلسه قید شده در اخطاریه به دادگاه مراجعه نکند ، دادگاه رای را به نفع خواهان صادر می کند در صورتی که در دعاوی کیفری اگر متهم در زمان تعیین شده به دادگاه مراجعه نکند دادگاه حکم جلب وی را صادر می کند.
 11. در دعاوی مدنی ذینفع باید درخواست اجرا کند ولی در دعاوی کیفری پس از قطعی شدن ، حکم بدون تقاضای شاکی اجرا می شود.