پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران

شرکت هایی که متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران می باشند  می بایست تمام یا بخشی از وظایف خود را از طریق مشاوران دارای مجوز انجام دهند.

پذیرش سهام عادی در بورس، در یکی از تابلوهای بازار اول یا دوم صورت می گیرد و متقاضی در صورت دارا بودن شرایط عام پذیرش سهام عادی و توجه به شرایط خاص آن، تقاضای خود را در تابلو اصلی یا فرعی بازار اول و یا بازار دوم به بوررس ارائه نماید.

بر اساس مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، ثبت کلیه شرکت های سهامی عام یا شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه بیش از 10 میلیارد ریال نزد سازمان بورس و اوراق بهادار الزامی می باشد. در صورتی که بخش عمده ای از سهام شرکت از محدودیت در نقل و انتقال برخوردار باشد ، پذیرش در بورس امکان پذیر نیست.

در صورتی که سهام شرکت بی نام باشد، سه نوبت آگهی به فاصله 5 رور در روزنامه کثیر الانتشار که آگهی های شرکت در آن درج می شود، منتشر  شود و به اطلاع عموم برسد و در مهلتی که کمتر از شش ماه نیست از صاحبان سهام خواسته شود که جهت تبدیل سهام به شرکت مراجعه نمایند.

شرایط عمومی:

1-نزد سازمان ثبت شده باشد.

2-محدودیت قانونی موثر برای انتقال آن یا اعمال حق رای توسط صاحبان شرکت وجود نداشته باشد.

3-سهام با نام و دارای حق رای باشد.

4-تمام بهای اسمی آن پرداخت شده باشد.(شرکت سهامی عام)

شرایط خاص:

1-شرکت سهامی عام باشد و سرمایه ثبت شده آن در تابلو اصلی بازار اول از 1000 میلیارد ریال و در تابلو فرعی بازار اول از 500 میلیارد ریال و در بازار دوم از 200 میلیارد ریال کمتر نباشد.

2-تمام سرمایه شرکت به سهام عادی تقسیم شده باشد و امتیاز خاصی برای برخی از سهامداران در نظر گرفته نشده باشد.

3-حداقل 20 درصد از سهام ثبت شده شرکت شناور بوده و تعداد سهامداران آن 1000 نفر باشند (تابلو اصلی بازار اول). حداقل 15درصد از سهام ثبت شده شرکت شناور بوده و تعداد سهامداران آن 750 نفر باشند(تابلو فرعی بازار اول). حداقل 10درصد سهام ثبت شده شناور بوده و تعداد سهامداران آن 250 نفر باشد(بازار دوم)

4-در تابلو اصلی بازار اول حداقل 3 سال سابقه و در تابلو فرعی بازار اول حداقل 3 سال سابقه و در بازار دوم باید حداقل 2 سال سابقه فعالیت درصنعت مربوطه داشته و طی این مدت موضوع فعالیت آن تغییر نکرده باشد و همچنین از مدت ماموریت حداقل دو نفر از مدیران فعلی آن ، حدقل شش ماه سپری شده باشد.

5-در تابلو اصلی بازار اول باید 3 دوره مالی متوالی منتهی به پذیرش و در تابلو فرعی بازار اول باید 2 دوره مالی متوالی منتهی به پذیرش و در بازار دوم در 1 دوره مالی منتهی به پذیرش می بایست حداقل دو دوره آن سال مالی کامل و سود آور بوده باشد و همچنین چشم انداز روشنی از تداوم سود آوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.

6-زیان انباشته نداشته باشد.

7-در تابلو اصلی بازار اول حداقل 30 درصد و در تابلو فرعی بازار اول حداقل 20 درصد و در بازار دوم حداقل 15 درصد می بایست بر اساس آخرین صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده نسبت به حقوق صاحبان سهام به کلیه دارایی ها باشد.

8-اساسنامه متقاضی می بایست منطبق بر اساسنامه نمونه مصوب هیات مدیره سازمان و الزامات و شرایط تعیین شده ، تدوین شده باشد.

9-سود عملیاتی شرکت در دو دوره مالی منتهی به پذیرش می بایست از کیفیت بالایی برخوردار بوده و مجموع جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های صورت گرفته در این دوره های مالی مثبت باشد.

10-دعاوی حقوقی که بر صورتهای مالی اثر می گذارد ، له یا علیه شرکت وجود نداشته باشد.

11-گزارش حسابرس در خصوص دو دوره متوالی منتهی به پذیرش ، عدم اظهار نظر یا اظهار نظر مردود نباشد.در صورت مشروط بودن اظهار نظر حسابرس ، شروط ناشی از هزینه ، سود ، زیان ، بدهی و عدم انجام تعدیلات در درآمدها باشد.

12-از سیستم اطلاعات حسابداری متناسب با فعالیت شرکت در بورس برخوردار باشد و این موضوع به تایید حسابرس رسیده باشد.

13-مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره دارای سابقه محکومیت کیفری و یا سوء شهرت حرفه ای نباشند.

14-به استثناء نقل و انتقال های قهری ، هرگونه انتقال بیش از 50 درصد سهام متعلق به سهامداران عمده ، منوط بر اظهار نظر کتبی بورس و موافقت هیات پذیرش خواهد بود.