وجوه اشتراک و افتراق

وجوه اشتراک بین شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود

1-حداقل سرمایه برای ثبت هر دو شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است .

2-در شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.

3-مالیات هر دو نوع شرکت ، بر اساس عملکرد شرکت در طول سال مالی(12 ماه) می باشد.هنگامی که درآمد حاصل از فروش یا خدمات شرکت از کل هزینه های انجام شده برای ادامه حیات یک شرکت بیشتر باشد سود رخ داده که باید در پایان سال مالی در دفاتر مالی اظهار و به اداره مالیات تحویل داده شود. علاوه بر مالیات بر عملکرد شرکت ، مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد هر سال طبق درصد مشخص شده بر اساس فروش یا خدمات شرکت باید پرداخت گردد.

وجوه افتراق بین شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود

1-در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2 نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل 3 نفر باید باشند.

2-در شرکت سهامی خاص حداقل 35% سرمایه باید نقدا دریکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65% درتعهد سهامداران باشد. در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقدام به دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.

3-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل درشرکت سهامی خاص اجباری می باشد ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری می باشد مگر اینکه شرکاء بیش از 12 نفر باشند که اجباری می باشد .

4ـمدت ماموریت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند.البته در شرکت با مسئولیت محدود ، شرکاء مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند.

5ـانتخاب روزنامه کثیر الانتشار در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت ، الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.

6ـشرایط احراز حد نصاب درمجامع عمومی درشرکت سهامی خاص آسان تر است و در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد .

7ـمجامع عمومی درشرکت سهامی خاص توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد .

8ـسرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند .

9-مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند . مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود .

10ـتقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند .

11ـحق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود .

12ـتقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می گیرد شرکاء در این خصوص دارای مسئولیت می باشند . تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود .