ثبت تغییرات شرکت

با وجود اینکه شرکاء هنگام ایجاد شرکت سعی می کنند مناسب ترین حالات شرکت را بنا بر نیاز های خویش انتخاب نمایند ولی باز ممکن است تحت شرایطی مجبور به ایجاد تغییرات در شرکت شوند.

ثبت تقاضای تغییرات شرکت فقط از طریق اینترنتی به نشانی زیر ممکن است:

http://www.irsherkat.ssaa.ir

تغییر نام شرکت

جهت تغییر نام شرکت ، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود و پس از آن صورتجلسه تنظیم شده تغییر نام توسط اعضاء ، امضاء می گردد. سپس ، به همراه مدارک شناسایی مدیر عامل و مدارک شرکت ( کپی آگهی تأسیس و روزنامه رسمی) به اضافه اسامی انتخابی به اداره ثبت تحویل می گردد. این نکته را باید در نظر داشت که اسامی انتخابی باید از سه بخش تشکیل شده باشد. (البته در مواردی که اسم بسیار کمیاب بوده امکان پذیرش اسامی که از سه بخش کمتر می باشند نیز امکان دارد.) اسامی باید پارسی و بخش آخر ، اسم خاص باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام شرکت سهامی خاص

1-ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیات رئیسه ذیل مجمع الزامی است.

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه برگ نمایندگی, نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند.

4-در صورتی که مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت الزامی می باشد.

5در صورتی که مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد.

6-در صورت لوزم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود

الف-عنوان صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء.

2-ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء.

3-ارائه برگ نمایندگیِ نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتی که شرکاء شرکت ، اشخاص حقوقی می باشند.

ب-عنوان صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء:

1-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء، به امضاء کلیه شرکاء.

2-ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء.

3-ارائه برگ نمایندگیِ نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتی که شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند.

4-درصورتی که جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده است ، ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی می باشد.

5-درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

ج-عنوان صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه:

1-ارائه صورتجلسه مجمع مطابق اساسنامه به امضاء کلیه شرکاء .

2-ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء.

3-ارائه برگ نمایندگیِ نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتی که شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند.

4-درصورتی که جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه الزامی می باشد.

تغییر آدرس شرکت

تغییر محل شرکت از محلی به محل دیگر را تغییر آدرس شرکت می گویند.

تغییر آدرس شرکت به وسیله تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضاء کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود قابل ثبت است. در صورتی که شرکتی آدرس خود را در همان حوزه ثبتی خود تغییر دهد مشخصات ثبتی آن ، از جمله شماره ثبت و شناسه ملی تغییر نمی کند اما اگر شرکت از یک حوزه ثبتی به حوزه ثبتی دیگری منتقل شود ، شماره ثبت آن نیز تغییر خواهد کرد ولی شناسه ملی بدون تغییر باقی می ماند.

مدارک مورد نیاز جهت تغییر محل کلیه شرکت ها

1-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء، به امضاء کلیه شرکاء.

2-ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها با امضاء کلیه شرکاء.

3-ارائه برگ نمایندگیِ نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتی که شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند.

4درصورتی که جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده است ، ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی می باشد.

5-درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

تغییر موضوع فعالیت شرکت

هر شخص حقوقی برای هدف خاصی ایجاد شده که می تواند با اضافه ، کم کردن یا الحاق ، موضوع فعلی خود را تغییر داده و یا می تواند موضوع خود را به طور کلی تغییر دهد.

مدارک مورد نیاز جهت تغییر موضوع شرکت سهامی خاص

1-ارائه اصل صورتجلسه مجمع عموی فوق العاده با امضاء هیات رئیسه ذیل مجمع الزامی است.

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع به امضاء کلیه سهامداران.

3- ارائه برگ نمایندگیِ نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتی که سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند.

4-در صورتی که مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت الزامی باشد.

5در صورتی که مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ، ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد.

6-در صورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

مدارک مورد نیاز جهت تغییر موضوع شرکت با مسئولیت محدود

1-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء.

2- ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه) با امضاء کلیه شرکاء.

3-ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید.

4-ارائه برگ نمایندگیِ نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند.

5- درصورتی که جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی می باشد.

6در صورتی که محل افزایش سرمایه غیرنقدی می باشد ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء.

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.