ثبت (تاسیس) شرکت و مدارک مورد نیاز

ثبت(تاسیس) شرکت

ثبت شرکت ها در حال حاضر از طریق اینترنتی در سایت رسمی ثبت شرکت ها به نشانی زیر صورت می گیرد.

http://www.irsherkat.ir

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص

1-دو نسخه اظهارنامه تکمیل شده.

2-دو نسخه اساسنامه تکميل شده.

3-اصل گواهي بانکي مبني بر پرداخت سرمايه تعهدي(حداقل 35% سرمايه) همراه با فيش واريزي.

4-اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد.

5-تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت سهامداران، مديران و بازرسان.

6-اصل گواهي عدم سوء پيشينه اعضاء هیأت مديره، مديرعامل و بازرسان.

7-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين.

8-دو نسخه صورتجلسه هيأت مديره تکميل شده.

9-اصل وکالتنامه وکيل دادگستري در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

1-دو نسخه شرکتنامه تکميل شده.

2-دو نسخه تقاضانامه تکميل شده.

3-دو نسخه اساسنامه تکميل شده.

4-تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي و همچنين فيش واريزي.

5-اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد.

6-تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت کليه شرکاء، مديران و هيأت نظار(درمواردي که تعداد شرکاء بيش از 12 نفر باشند).

7-اصل گواهي عدم سوء پيشينه اعضاء هیات مديره، مديرعامل.

8-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي موسسين.

9-دو نسخه صورتجلسه هيات مديره.

10-اصل وکالتنامه وکيل دادگستري در صورتي که ثبت شرکت توسط وکيل صورت پذيرد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی

1- سه نسخه اساسنامه ممهور به مهر اداره تعاون مربوطه.

2- دو نسخه صورتجلسه اولين مجمع عمومي.

3- دو نسخه صورتجلسه هيات مديره.

4- دو نسخه تقاضانامه تعاوني.

5- دو نسخه شرکتنامه تعاوني.

6- تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي.

7- اصل گواهي بانکي مبني بر پرداخت سرمايه تعهدي(حداقل 35% سرمايه).

8- اصل مجوز از اداره تعاون مربوطه.

9- تصوير برابر با اصل مدارک احراز اعضاء هيات مديره(شناسنامه و کارت ملي).