تغییرات سرمایه شرکت

افزایش سرمایه

هر شرکت جهت ایجاد فعالیت های جدید یا در جهت توسعه فعالیت های قبلی خود ، اقدام به افزایش سرمایه می نماید. تغییر در سرمایه شرکت تنها در صلاحیت مجمع فوق العاده سهامداران شرکت می‌باشد. لازم به یادآوری است که این مجمع با حضور بیش از نصف صاحبان سهام دارای حق رای و در نوبت دوم دعوت، با حضور بیش از یک سوم صاحبان سهام به حد نصاب قانونی می‌رسد.تصمیمات مجمع فوق العاده با اکثریت دو سوم آرا در جلسه رسمی معتبر است.

روش های افزایش سرمایه

1-صدور سهام جدید

2-بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود

مزایای افزایش سرمایه

1-جلوگیری از کاهش ارزش شرکت.

2-حفظ درصد مالکیت فعلی سهامداران کنونی شرکت.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

1-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با امضاء هیات رئیسه.

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه لیست سهامداران پس از افزایش سرمایه به امضاء کلیه سهامداران.

4-ارائه برگ نمایندگیِ نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند.

5-ارائه دو نسخه اظهارنامه پس از افزایش سرمایه با امضاء کلیه اعضاء هیات مدیره.

6-در صورتی که مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد.

7درصورتی که به هیأت مدیره جهت عملی نمودن افزایش سرمایه تفویض اختیار گردیده باشد ارائه صورتجلسه هیات مدیره مبنی بر عملی نمودن افزایش سرمایه الزامی می باشد.

8-درصورتی که محل افزایش سرمایه مطالبات حال شده سهامداران یا خارج از سهامداران باشد ارائه لیست مطالبات با قید تاریخ و امضاء توسط بازرس اصلی و قید میزان طلب هر یک به تفکیک ریالی و زیان که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد را به مرجع ثبت شرکتها ارائه نماید.

*مدارک لازم جهت ارائه به ثبت شرکتها پس از اجازه انتشار پذیره نویسی:

9-1-صورتجلسه هیات مدیره بعد از اتمام مدت پذیره نویسی مبنی بر عملی نمودن افزایش سرمایه.

9-2-ارائه اصل آگهی منتشره در رعایت مواد 74 و 77 لایحه اصلاحی قانون تجارت( انتشار در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و حداقل دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر).

9-3-ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز مابقی سهام خریداری شده.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود(از طریق افزایش سهم الشرکه)

1-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء کلیه شرکاء.

2-ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه) با امضاء کلیه شرکاء.

3-ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید.

4-ارائه برگ نمایندگی نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند.

5- درصورتی که جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت الزامی می باشد.

6در صورتی که محل افزایش سرمایه ، غیرنقدی می باشد ، ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء.

7- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود(از طریق ورود شریک جدید)

1-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء.

2-ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از افزایش سرمایه ) با امضاء کلیه شرکاء.

3-ارائه کپی مصدق شناسنامه و کارت ملی شرکاء جدید.

4-ارائه برگ نمایندگیِ نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند.

5-درصورتی که جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت ، الزامی می باشد.

6در صورتی که محل افزایش سرمایه ، غیرنقدی می باشد ، ارائه تقویم سرمایه غیر نقد به امضاء کلیه شرکاء.

7-درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

کاهش سرمایه

کاهش سرمایه به دو شکل اختیاری و اجباری می باشد و از طریق کاهش تعداد سهام یا کاهش مبلغ اسمی سهام ممکن است.باید این نکته را در نظر داشت که کاهش سرمایه ، هم در زمانی که شرکت درحال زیان دادن است کاربرد دارد و هم در زمانی که شرکت در سود دهی می باشد.هنگامی که شرکت به دلیل زیان به کاهش سرمایه روی آورد ، تا جبران ضرر نشود امکان تقسیم سود میان شرکاء امکان پذیر نخواهد بود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات کاهش اجباری سرمایه در شرکت سهامی خاص

1-ارائه اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق با امضاء هیأت رئیسه ذیل مجمع الزامی است.

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه لیست سهامداران پس از کاهش سرمایه به امضاء کلیه سهامداران.

4-ارائه برگ نمایندگیِ نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتی که سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند.

5-در صورتی که مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت الزامی می باشد.

6-در صورتی که مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد.

7-درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات کاهش اختیاری سرمایه در شرکت سهامی خاص

1-ارائه اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با امضاء هیات رئیسه.

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه برگ نمایندگیِ نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتی که سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند.

4-ارائه یک نسخه روزنامه رسمی و یک نسخه روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن درج
می گردد.(حاوی اطلاعات مربوط به کاهش سرمایه ، موضوع ماده 92 لایحه اصلاحی قانونی تجارت).

5-ارائه گواهی صادره از دادگاه مربوطه مبنی بر عدم اعتراض به کاهش سرمایه.

6-لیست سهامداران پس از کاهش سرمایه به امضاء کلیه سهامداران.

7در صورتی که مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت الزامی می باشد.

8در صورتی که مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد.

9-درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات کاهش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود

1-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء به امضاء کلیه شرکاء.

2-ارائه لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها (قبل و بعد از کاهش سرمایه) با امضاء کلیه شرکاء.

3-ارائه برگ نمایندگیِ نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه شرکاء شرکت اشخاص حقوقی می باشند.

4-درصورتی که جلسه با حضور اکثریت شرکاء تشکیل شده ارائه اصل اگهی دعوت مطابق اساسنامه شرکت و الزامی می باشد..

5-درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.