تبدیل شرکت

تبدیل شرکت به معنای دگرگونی قالب شرکت می باشد بدین گونه که بدون از بین رفتن شخصیت حقوقی قبلی ، شرکت در قالبی نو فعالیتش را ادامه دهند.در قانون قاعده کلی مبنی بر جواز تبدیل شرکت وجود ندارد اما حقوقدانان بر این باورند که با موافقت تمام شرکاء و با رعایت شرایط شرکت مورد نظر ، تبدیل هر شرکتی به شرکت دیگر مجاز خواهد بود.البته در ماده 278 لایحه قانون تجارت سال 1347 ، جواز تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام و در ماده 189 ناظر بر 135 قانون تجارت جواز تبدیل شرکت نسبی به شرکت سهامی آمده است.

مدارک مورد نیاز جهت تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

1- ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با امضاء هیات رئیسه و با رعایت ماده 278 لایحه اصلاحی قانون تجارت.

2- ارائه لیست حاضرین در مجمع در جهت رعایت ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت به امضاء کلیه سهامداران.

3- ارائه برگ نمایندگیِ نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتیکه سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند (رعایت ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت).

4- ارائه دو نسخه اساسنامه مصوب مجمع به امضاء کلیه سهامداران در صورت فراوانی سهامداران ارائه اساسنامه با امضاء هیات رئیسه کفایت می نماید.

5- ارائه دو ترازنامه و حساب سود و زیان دو سال متوالی که به تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.

6- ارائه صورت دارایی شرکت که متضمن کلیه اموال منقول و غیرمنقول شرکت بوده و به تأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.

7- ارائه اعلامیه تبدیل شرکت که به امضاء دارندگان مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات بند 4 ماده 27 لایحه اصلاحی قانون تجارت باشد.

8در آگهی تبدیل نوع شرکت باید کلیه مندرجات اعلامیه تبدیل نوع شرکت(نکات مندرج در ماده 28 لایحه اصلاحی قانون تجارت) ذکر گردیده باشد.

9در صورتی که مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت الزامی می باشد.

10در صورتی که مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد .

11- درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.

مدارک مورد نیاز جهت تبدیل شرکت سهامی عام به خاص

1-ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده با امضاء هیات رئیسه.

2-ارائه لیست حاضرین در مجمع به امضاء کلیه سهامداران.

3-ارائه برگ نمایندگیِ نمایندگان اشخاص حقوقی درصورتی که سهامداران شرکت اشخاص حقوقی می باشند.

4-ارائه دو نسخه اساسنامه مصوب مجمع به امضاء کلیه سهامداران در صورت فراوانی سهامداران ارائه اساسنامه با امضاء هیات رئیسه کفایت می نماید.

5-ارائه دو نسخه اظهارنامه پس از تبدیل نوع شرکت.

6در صورتی که مجمع مذکور با حضور اکثریت سهامداران تشیکل شده باشد ارائه اصل آگهی دعوت الزامی می باشد.

7در صورتی که مجمع مذکور دو نوبتی می باشد ارائه صورتجلسه منفی نوبت اول و اصل آگهی دعوت نوبت اول و دوم الزامی می باشد.

8-درصورت لزوم ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح.