انحلال شرکت

همان طور که یک شرکت به طور نامحدود قابلیت ادامه حیات دارد ، می تواند در اثر علل یا عواملی از بین برود.

انحلال شرکت به معنای پایان یافتن عمر شرکت می باشد که بعد از تقسیم طلب طلبکاران صورت می گیرد.

دلایل انحلال شرکت سهامی خاص

1- انحلال توسط مجمع عمومی با اکثریت دو سوم آراء حاضر.

2- از بین رفتن حداقل نصف سرمایه توسط زیان های وارده.

3- هرگاه تا یک سال پس از ثبت رسیدن شرکت ، هیچ اقدامی در جهت انجام موضوع صورت نگرفته باشد یا در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هر سال مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده تشکیل نشده باشد یا در صورتی که سمت تمام یا برخی اعضای هیات مدیره و همچنین سمَت مدیر عامل شرکت برای مدتی بیش از شش ماه بدون متصدی مانده باشد.

4- هرگاه موضوعی که شرکت برای انجام آن تشکیل شده باشد ، انجام بگیرد یا هنگامی که انجام موضوع ، برای شرکت غیر ممکن شده باشد.

5- در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده باشد و قبل از انقضاء مدت ، تمدید نشده باشد.

6- در صورت ورشکستگی.

*هرگاه شرکت سهامی ورشکسته شود و حکم ورشکستگی اش صادر گردد، به صورت قهری منحل می‌‌‌شود.

دلایل انحلال شرکت با مسئولیت محدود

دلایل عام:

1-انجام موضوع شرکت یا غیر ممکن شدن موضوع آن.

2-انقضاء مدت شرکت.

3-تصمیم همه شرکاء(اقاله).

4-منتفی شدن تعدد شرکاء.

5-در صورت ورشکستگی.

دلایل خاص:

1-تصمیم اکثریت سرمایه.

2-نصف شدن سرمایه.

3-فوت یکی از شرکاء.

دلایل انحلال شرکت تعاونی

1-تصمیم مجمع فوق العاده.

2-درصورتی که حداکثر ظرف سه ماه تعداد اعضاء به حد نصاب مقرر نرسیده باشد.

3-انقضاء مدت تعیین شده.

4-توقف بیش از یک سال بدون عذر موجه.

5-عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از سه بار اخطار کتبی در سال توسط وزارت تعاون.

6-در صورت ورشکستگی.

باید این نکته را مد نظر قرار داشت که قبل از انحلال هر شرکت تعاونی ، شرکت باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری سپرده است ، عمل نماید.

مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت سهامی

1-اصل صورتجلسه انحلال شرکت.

2-آخرین روزنامه رسمی شرکت.

3-فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه(در صورتی که مدیر تصفیه خارج از سهامداران انتخاب شده باشد).
4-اصل روزنامه کثیر الانتشار حاوی آگهی دعوت شرکاء(هرگاه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد) صورتجلسه انحلال شرکت همراه و با دیگر مدارک باید ظرف پنج روز از تاریخ تشکیل جلسه باید تسلیم اداره ثبت شرکتها شود و بعد از ثبت در دفاتر ثبت شرکتها و امضاء ذیل آن توسط نماینده آن شرکت منحل می شود.

مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت با مسئولیت محدود

1-اصل صورتجلسه انحلال شرکت.

2-آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می شود.

3-فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه(در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد).

4-ارائه سند ثبت دائر بر ارسال دعوت نامه برای شرکاء ، چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد.