ثبت املاک

صدور سند برای اراضی فاقد سابقه ثبتی

1-دريافت تقاضانامه ثبت از متقاضي.

2-دستور ثبت تقاضانامه در دفتر انديكاتور و تعيين وقت بازديد و معاينه محلي به وسيله مسئول اداره و ابلاغ آن به متقاضي.

3-ثبت و ارسال سوابق به بايگاني جهت تشكيل پرونده و گواهي مجهول بودن ملك و عدم سابقه ثبت آن.

4-تعيين نماينده و نقشه ‌بردار به وسيله مسئول اداره در روز معاينه محل و تعيين وقت مراجعه بعدي جهت اخذ نتيجه و پرداخت حقوق دولتي.

5-عزيمت نماينده و نقشه بردار به محل براي تحقيقات محلي و احراز تصرف مالكانه و تنظيم صورتمجلس احراز تصرف بوسيله نماينده و ترسيم نقشه ملك توسط نقشه بردار و تنظيم اظهارنامه ثبت ملك با قيد بهاء به قيمت منطقه‌اي و امضاء آن بوسيله مامور تنظيم و متقاضي ثبت متناسب با وضعيت پرونده و مساحت ملك.

6-ارائه گزارش عملكرد توسط نماينده و نقشه ‌بردار به مسئول اداره منضم به صورتمجلس احراز تصرف و ساير مدارك و اظهارنامه.

7-رسيدگي به صورتجلسه احراز تصرف و اتخاذ تصميم بوسيله مسئول اداره.

8-امضاء اظهارنامه و ثبت آن در دفتر كد 304 به وسيله مسئول اداره و دستور ثبت آن در دفتر انديكاتور.

9-اخذ حقوق دولتي متعلقه به وسيله حسابداري.

10-ارسال پرونده به بايگاني جهت ثبت در دفتر آمار و اخبار مورد ثبت در دفتر توزيع اظهارنامه و قراردادن پرونده در رديف آگهي‌هاي نوبتي و اعلام وقت مراجعه بعدي (كه بعد از پايان انقضاء زمان واخواهي آگهي نوبتي خواهد بود) به متقاضي وسيله مسئول بايگاني.

تذكر- در انجام هر يك از مراحل ياد شده فوق چنانچه قانونا نياز به استعلام از مراجع ذيصلاح باشد وفق مقررات انجام شود.

-املاكي كه به واسطه عدم حضور مالك يا جهات ديگر در اجراي ماده 14 قانون ثبت (تحديد عمومي) تحديد نشده يا به اصطلاح از تحديد خارج شده باشد در صورتي كه به استناد تبصره ماده 15 قانون ثبت نتوان آن را تحديد نمود در اين صورت به درخواست مستدعي ثبت يا قائم مقام قانوني او و هزينه شخص وي با ذكر علت مي‌توان نسبت به آن ملك تحديد اختصاصي به عمل آورد.

صدور سند برای املاک فاقد سند دارای سابقه ثبتی

نوع املاکی که افراد می توانند برای آنها ، تقاضای صدور سند کنند به این شرح می باشد:

1- اراضي كشاورزي، باغ ها و ساختمان هايي كه داراي سابقه ثبت به نام اشخاص است و متقاضي همه يا قسمتي از آن را،خريداري نموده است ولی به دلیل عدم دسترسی یا فوت مالک رسمی یا ورثه وی ، موفق به اخذ سند مالكيت نشده است.
2-املاكي كه داراي سابقه ثبت هستند و متقاضي مالك رسمي مشاعي می باشد ولی به دليل عدم دسترسي یا فوت مالکین یا ورثه آنها موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ نشده است.
3-املاكي كه عرصه آن وقف است و متقاضي عرصه را با حق احداث اعياني اجاره نموده و موفق به اخذ سند مالكيت اعياني نشده است.

ثبت درخواست از طریق اینترنتی و به نشانی زیر صورت می گیرد:

http://www.sabtemelk.ir

برای ثبت درخواست در این سامانه ، ابتدا باید فایل نقشه ملک و مختصات آن را تهیه کرد.سپس با ورود به این سامانه و پر کردن فرم تقاضای پذیرش و ارسال مدارک از طریق پست سفارشی به واحد ثبتی و اخذ شماره پرونده تقاضای خود را نهایی ساخت.

*متقاضی باید مرسوله پستی را به نشانی واحد ثبتی شهرستان محل وقوع ملک ارسال نماید.

مدارک مورد نیاز جهت ارسال به واحد ثبت

1- کپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه و تصویر کارت ملی متقاضی حقیقی(یا نماینده برای اشخاص حقوقی).

2- کپی برابر اصل مدارک دال بر نمایندگی وی (در صورت وجود نماینده).

3- کپی برابر اصل اساسنامه.

4- کپی برابر اصل مبایعه نامه(در صورتی که نوع مالکیت خریداری عادی باشد).

1-5- کپی برابر اصل سند مالکیت مشاعی(در صورتی که نوع مالکیت خریداری مشاعی باشد) عبارتند از:

2-5- کپی برابر اصل صفحه دوم و سوم سند مالکیت.(اطلاعات ملک و مالک)

3-5- کپی برابر اصل صفحه چهارم سند مالکیت.(حدود ملک)

4-5- کپی برابر اصل آخرین صفحه نقل و انتقالات.(در صورت انتقال)

6- نسخه چاپی تقاضانامه.(فاقد هرگونه خطا باشد)

7- اصل فیش بانکی پرداخت شده به نام سازمان ثبت و اسناد کشور.

8- فرم تکمیل شده گواهی تعیین مختصات ملک.

 

اصلاح سند

هرگاه بین اشخاص و اداره ثبت اختلافی به وجود آید یا اشتباهی صورت گیرد یا بین مالکیت افراد تزاحم یا تعارض وجود داشته باشد ، رفع اختلاف و اصلاح یا ابطال سند از وظایف هیات نظارت می باشد و جریان ثبت طبق مقررات تجدید، تبدیل و اصلاح خواهد گشت.

*اگر اصلاح سند خللی به حقوق ثالث وارد نماید، مرجع صالح دادگاه می باشد و اداره ثبت پس از قطعی شدن حکم دادگاه دستور رفع اشتباه یا اصلاح را صادر خواهد کرد.

افزایش مساحت قید شده در سند

املاکی با مساحت معینی مورد معامله واقع شده اند که بعدا معلوم شده مساحت زمین بیشتر از مساحتی که در سند مالکیت قید شده است. در صورتی که این اضافه مساحت در نتیجه تجاوز به اموال عمومی و تضییع حقی نباشد مالک می تواند به اداره ثبت مراجعه کند با پرداخت اضافه بهای مساحت(ارزش مندرج در اولین سند محاسبه می گردد) ، اصلاح سند مالکیت را تقاضا کند.از آنجایی که این مورد از بی دقتی مسئولان ثبت ناشی شده است و به کلیه اشتباهات ثبتی هیات نظارت رسیدگی می کند،مرجع اصلاح سند را باید از هیات نظارت خواهد بود درخواست نمود.

اشتباه در سند تنظیم شده

اگر در مندرجات اظهارنامه از نظر مشخصات متقاضی ثبت یا مشخصات ملک (از قبیل پلاک اصلی ، پلاک فرعی ، شماره بخش ، نوع ملک ،مساحت ملک،نام و نام خانوادگی متقاضی و …) در هنگام ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی اشتباهی رخ دهد و یا به دلیل عدم توجه نویسنده سند مالکیت یا دفتر املاک ، اشتباه قلمی رخ دهد ، هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح را می دهد.

مدارک مورد نیاز جهت اصلاح سند مالکیت

1-قبول تقاضا از مالك مبني بر اصلاح سند نسبت به اضافه مساحت به ضميمه بنچاق معامله اوليه.

2-دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور توسط مسئول اداره و تعيين وقت مراجعه بعدي متقاضي.

3-ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور و ارسال آن به بايگاني جهت ضبط در پرونده تا وقت مراجعه متقاضي.

4-مراجعه متقاضي در وقت مقرر و تعيين نماينده و نقشه ‌بردار جهت اعزام به محل توسط مسئول اداره و توديع فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار در صورت تعلق.

5-عزيمت نماينده و نقشه بردار به محل همراه با متقاضي.

6-معاينه محل و تطبيق و كنترل سوابق و حدود سند مالكيت با وضعيت محل و مجاورين و ترسيم نقشه وضع موجود ملك و تشخيص اينكه اضافه مساحت داخل در محدوده سند مالكيت مي‌باشد يا خیر.

7-ترسيم نقشه اي كه نمودار وضع سابق و لاحق ملك باشد به وسيله نقشه بردار و تنظيم صورتجلسه معاينه محلي بوسيله نماينده متضمن گواهي لازم مبني برعدم تجاوز به مجاورين و شوارع و اموال عمومي و تاييد موضوع اضافه مساحت و گواهي آن مبني بر اينكه داخل در محدوده سند مالكيت می ‌باشد.

8-ارائه گزارش انجام كار به ضميمه صورتجلسه و نقشه به مسئول اداره.

9-بررسي صورتجلسه و كنترل سوابق و صدور دستور اصلاح توسط مسئول اداره و ارسال پرونده به حسابداري جهت پرداخت بهاي اضافه مساحت طبق بهاء مندرج در اولين سند انتقال در صورتيكه شرط يا قراري در اين خصوص در سند انتقال اوليه قيد نشده باشد و نيز پرداخت حقوق ثبتي متعلقه و فوق‌العاده نماينده و نقشه بردار.

10-توديع بهاء اضافه مساحت به حساب سپرده و پرداخت حقوق ثبتي متلعقه بوسيله متقاضي و اخذ سند مالكيت از او براي اقدامات بعدي

11-ارسال پرونده نزد نماينده و قيد مراتب اصلاح در پيش نويس سند مالكيت و تهيه اخطار براي مالك اوليه جهت مراجعه و دريافت بهاء اضافه مساحت.

12-امضاء پيش نويس اصلاح شده و اخطارهاي تهيه شده توسط مسئول مربوطه.

13-صدور اخطارها از دفتر انديكاتور.

14-ارسال پرونده به دفتر املاك جهت توضيح مراتب اصلاحي و نيز اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكيت.

15-توضيح مراتب اصلاحي در دفتر املاك و سند مالكيت به وسيله متصدي دفتر املاك.

16-امضاء ثبت دفتر املاك و سند مالكيت به وسيله مسئول مربوطه.

17-تسليم سند اصلاح شده به مالك در قبال اخذ رسيد و ضبط پرونده.

*در صورتي كه ملك مورد اصلاح در رهن يا بيع شرط باشد اصلاح آن موكول به كسب موافقت خريداران اسناد مذكور خواهد بود.

 

گواهی (عدم) افراز

در صورتی که ملکی ، مشاع باشد هر یک از مالکان هم می توانند سند مالکیت مشاعی(به میزان سهم خود) بگیرند هم می توانند به اداره ثبت مراجعه و درخواست افراز دهد. اداره ثبت درخواستی به شهرداری مبتنی بر بررسی قابلیت افراز یا تفکیک ملک می دهد که شهرداری موظف است ظرف دو ماه طبق نقشه جامع شهری پاسخ استعلام اداره ثبت را بدهد.اداره ثبت بر مبنای نظر شهرداری گواهی افراز یا عدم افراز را صادر می کند.در صورتی که اداره ثبت اعلام کند ملک قابلیت افراز ندارد ، هر یک از مالکین بنا بر این گواهی می توانند به دادگاه صالح مراجعه نموده و فروش ملک را تقاضا نمایند.

*مراجع ثبتی ، هنگامی مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست افراز به حساب می آیند که عملیات ثبتی ملک خاتمه یافته باشد و این به آن معناست که یا ملک دارای سند مالکیت بوده و یا درخواست مالکیت به ثبت رسیده و بر اساس شرایط مقرر ، آن ملک قابلیت ثبت در دفتر املاک را داشته باشد.

روش ، مراحل و مدارک مورد نیاز جهت درخواست افراز

1-تسلیم در خواست افراز از طرف احد یا عده ای از شرکاء ملک به ثبت محل.

2-قبول درخواست و دستور ثبت در دفتر اندیکاتور و ارجاع به نماینده وسیله مسئول اداره.
3-ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور.
4-ارسال تقاضا به بایگانی جهت پیوست نمودن پرونده برای تحویل به نماینده.
5-بررسی نماینده و اعلام نظر در خصوص قابلیت یا عدم قابلیت افراز از لحاظ پرونده ثبتی به مسئول اداره.
6-بررسی وتصمیم رئیس ثبت مبنی بر قبول یا رد درخواست افراز وتعیین تاریخ روز معاینه محل بر فرض قبول.
7-ابلاغ تصمیم رئیس ثبت به متقاضی در صورت عدم قبول در خواست افراز.

8-ارجاع به نقشه بردار جهت تهیه اخطار روز معاینه محلی در صورت امکان ادامه افراز.
9-تهیه اخطار وتعین روز معاینه محلی ودعوت شرکاء وسیله نقشه بردار.
10-امضاء اخطار های تهیه شده به وسیله مسئول مربوطه.

11-صدور اخطار های تهیه شده از دفتر اندیکاتور وتسلیم آنها به مأمور مربوطه.
12-ابلاغ اخطار روز معاینه محلی و افراز به کلیه مالکین مشاعی.
13-برگشت اخطارهای ابلاغ شده به ثبت وضبط آن در پرونده مربوطه.
14-عزیمت نماینده و نقشه بردار به اتفاق متقاضی به محل جهت معرفی حدود و ترسیم نقشه افراز.
15-معرفی ملک به وسلیه متقاضی و تشخیص وتطبیق حدود توسط نماینده و برداشت نقشه به وسیله نقشه بردار.
16-ترسیم نقشه به وسیله نقشه بردار و امضاء نماینده و حاضرین.

17-ارسال نقشه به شهرداری در خصوص املاک شهری ، و سایر مراجع مقرر در قانون در املاک خارج از محدوده جهت بررسی قابلیت افراز یا عدم قابلیت افراز ملک بر اساس نقشه جامع شهری
18-برگشت نقشه از شهرداری یا مراجع دیگر مقرر در قانون به اداره ثبت و ارجاع آن به بایگانی جهت پیوست نمودن پرونده و ارسال نزد نماینده و نقشه بردار.
19-پیوست نمودن پرونده به وسیله بایگانی و ارسال نزد نماینده و نقشه بردار.
20-تنظیم صورتجلسه افراز و امضاء آن به وسیله نماینده و نقشه بردار حاضرین.

21-ارسال صورتمجلس افراز ونقشه افرازی و سوابق امر نزد رئیس جهت اتخاذ تصمیم.
22-بررسی پرونده و سوابق به وسیله رئیس ثبت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتمجلس ونقشه ترسیمی افراز.
23-تهیه اخطار مربوطه به ابلاغ تصمیم مسئول اداره همراه با فتوکپی صورتجلسه افراز و نقشه ترسیمی جهت ابلاغ به کلیه مالکین مشاعی
24-تسلیم اخطار فوق الذکر و سوابق امر به مامور مربوطه جهت ابلا .
25-ابلاغ اخطار همراه با فتوکپی صورت جلسه افراز و نقشه افراز و تصمیم مسئول ثبت به کلیه مالکین مشاعی .
26-برگشت پرونده به بایگانی جهت ضبط تا وصول اخطارهای ابلاغ شده.
27-وصول اخطار های ابلاغ شده و ضبط آن در پرونده مربوطه تا انقضاء مهلت اعتراض.
28-قبول درخواست صدور سند مالکیت سهم افرازی از طرف متقاضی یا متقاضیان به ضمیمه گواهی لازم مبنی بر عدم تقدیم اعتراض در مهلت مقرر از مراجع قضائی صالحه.
29-دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکا تور توسط مسئول اداره.
30-ارجاع پرونده به نماینده جهت تهیه پیش نویس سند مالکیت قطعات مفروزی در صورت عدم وصول اعتراض.
31-بررسی و تهیه پیش نویس سند مالکیت قطعات مفروز شده به وسیله نماینده.
32-گواهی دفتر املاک بازداشتی مبنی بر بازداشت یا عدم آن.
33-ارسال پرونده به حسابداری جهت وصول هزینه افراز و حقوق دولتی متعلقه نسبت به سهم متقاضی یا متقاضیان و بهاء دفترچه سند مالکیت.
34-ارسال پرونده به دفتر املاک پس از وصول حقوق ثبتی و بهاء دفترچه سند مالکیت.
35-ثبت پیش نویس اسناد مالکیت در دفاتر املاک و ابطال سند مالکیت اولیه متقاضی یا متقاضیان و تحریر سند مالکیت جدید و صدور بخشنامه مبنی بر اعلام ابطال سند یا اسناد مشاعی مربوطه به دفاتر اسناد رسمی تابعه.
36-بررسی و امضاء ثبت دفاتر املاک و سند مالکیت و بخشنامه تنظیمی به وسیله مسئول مربوطه.
37-صدور بخشنامه مذکور از دفتر اندیکاتور جهت ارسال به دفاتر اسناد رسمی تابعه.
38-ارسال پرونده به بایگانی جهت ثبت سند در دفتر تسلیم سند و پلمپ آن و تسلیم به متقاضی در قبال اخذ رسید پس از احراز هویت.

39-ضبط پرونده در ردیف مربوطه توسط بایگان .