حمل و نقل زمینی

حمل و نقل جاده ای

جا به جایی انسان و کالا و حیوانات از مبدا به مقصد، حمل و نقل نام دارد. حمل و نقل زمینی به دو  صورت ریلی و راه شوسه انجام می پذیرد. قرارداد حمل و نقل جاده ای: از آنجایی که کامیون ها برای حمل کالا به مقصد مجبور بودند از راه های خشکی چند کشور […]

حمل و نقل ریلی

مقررات کنوانسیون حمل و نقل بین المللی راه آهن در خصوص تمامی قراردادهایی که محل بارگیری و محل پیش بینی شده تحویل کالا در دو کشور مختلف عضو این کنوانسیون قرار داشته باشد و یا در صورتی که عملیات بارگیری و تحویل کالا در دو کشور پیش بینی شده باشد که یکی از آن دو […]