حقوق حمل و نقل

حمل و نقل دریایی

مجموعه قوانین و مقررات و عرف های دریایی حاکم بر روابط میان افراد و دولت ها می باشد که موضوعات مربوط به حمل و نقل کالا و مسافر در دریا و کشتیرانی بازرگانی و امنیت در دریا را در بر می گیرد. معمولا میان فرستنده کالا و متصدی حمل و نقل قراردادی منعقد می شود […]

حمل و نقل هوایی

مجموعه قوانین و مقررات مربوط به عبور و مرور و هدایت هواپیماها، فرودگاه ها، حق پرواز و بهره برداری از هوا و روابط حقوقی و تجاری ناشی از آن را، حقوق هوایی در بر می گیرد. حمل و نقل هوایی برای تمام کشورها چه در عرصه داخلی چه در عرصه بین الملل، مزایای زیادی در […]