تعزیرات

تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع اختصاصی جهت رسیدگی به تخلفات اقتصادی در مفهوم عام است که براساس شرایط پس از انقلاب و جنگ ایجاد گردید.

صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی

صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس چند قانون اصلی تعیین شده است:  قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67/12/23، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 74/2/12،  قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 67/12/23،  قانون نظام صنفی مصوب 82/12/24و قانون نظام صنفی مصوب 92/6/20، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 87/7/15

سازمان تعزیرات حکومتی دارای چهار نوع صلاحیت جهت رسیدگی به تخلفات و جرایم معین شده در قوانین مربوطه می باشد:

 1- رسیدگی به تخلفات صنفی (اصناف/فرد صنفی) بر اساس قانون حمایت از مصرف کنندگان

 1-گرانفروشي 2-كم فروشي 3- تقلب 4-احتكار 5-عرضه خارج از شبكه (عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزاتخانه های ذیربط تعزیرات) 6-عرضه خارج از شبکه 7- عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع 8-فروش اجباری 9- عدم درج قیمت 10-عدم صدور صورتحساب

2- رسیدگی به تخلفات و جرایم بهداشتی و درمانی و دارویی بر اساس قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

الف- تخلفات و جرایم بهداشتی و آرایشی

1-تولید مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی بدون پروانه ساخت

2- تولید مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی بدون حضور مسئول فنی

3- عدم درج مشخصات بهداشتی بر روی کالا (تاریخ تولید و مصرف و شماره پروانه)

4- عدم رعایت فرمول ساخت و تولید در تولید مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی

5- عرضه کالاهای فاقد پروانه ساخت توسط واحدها و شرکت های پخش

6- عدم رعایت ضوابط بهداشتی

ب- تخلفات و جرایم امور درمانی

1- ایجاد موسسه پزشکی غیر مجاز توسط افراد غیر متخصص

2- ایجاد موسسه پزشکی غیر مجاز توسط افراد متخصص بدون پروانه کار

3- خودداری بیمارستان ها از پذیرش بیماران اورژانس

4- دریافت وجه اضافه تعرفه های خدمات پزشکی و ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی

5- به کارگیری متخصص فاقد مجوز قانونی کار در موسسات پزشکی

6- به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در موسسات پزشکی

7- ترک موسسات پزشکی توسط مسئول فنی

8- تعطیلی غیر موجه مطب یا موسسه پزشکی

9- نپذیرفتن درصدی از بیماران توسط پزشکان و موسسات پزشکی

پ- تخلفات و مجازات امور دارویی

1- عرضه و فروش دارو فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود

2- تاسیس داروخانه فاقد پروانه

3- عرضه و فروش دارو در داروخانه بدون حضور مسئول فنی

4- عدم حضور مسئول فنی در داروخانه

5- تهیه دارو توسط داروخانه از شبکه های غیر رسمی

6- عدم ارائه دارو توسط داروخانه در مقابل نسخه پزشک

7- گرانفروشی دارو توسط داروخانه

8- عدم درج قیمت روی نسخه و ممهور نمودن نسخه توسط داروخانه

9- نگهداری عرضه یا فروش داروی فاسد یا تاریخ گذشته توسط داروخانه

10- عرضه کالاهای غیر دارویی، بهداشتی و آرایشی لوازم پزشکی و غذایی کودک توسط داروخانه

11- گرانفروشی لوازم بهداشتی، آرایشی، لوازم پزشکی و غذایی کودک توسط داروخانه

12- امتناع از عرضه کالا توسط داروخانه

13- تعطیلی غیرمجاز داروخانه

14- عدم صدور فاکتور و گرانفروشی ملزومات پزشکی توسط شرکت های توزیعی

3- رسیدگی به تخلفات و جرایم تعزیراتی بر اساس قانون تعزیرات حکومتی

1- گرانفروشی 2- کم فروشی  وتقلب 3- احتکار 4- عرضه خارج از شبکه 5- عدم درج قیمت 6- اخفا و امتناع از عرضه کالا 7- عدم صدور فاکتور 8- عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع 9- عدم اجرای تعهدات واردکنندگان 10- عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان 11- نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی 12- نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی 13- فروش ارزی ریالی 14- فروش اجباری 15- عدم اعلام موجودی کالا 16- مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد.

4- رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز تعهدات بانکی بر اساس قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

1- قاچاق تریاک

2- قاچاق اجناس دخانیه

3- قاچاق گمرکی

4- قاچاق عوارض بلدی

5- قاچاق اشیا ممنوع الورود

6- قاچاق اسلحه و مهمات جنگی

7- قاچاق طلا و نقره

شروع به رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی

به موجب قانون، شعب سازمان تعزیرات حکومتی در موارد زیر شروع به رسیدگی می نمایند:

1- گزارش مامورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات

2-گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی

3- شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی

4- اعلام، اطلاعات و اخبار گزارش های مردمی و اشخاص

در مواردی که شروع رسیدگی منوط است به تقدیم شکواییه باید مواردی از قبیل نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی، موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم، ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است در آن قید گردد.

 رسیدگی

به منظور رسیدگی و صدور رأی راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی در مراکز استان ها و شهرستان ها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به تعزیرات حکومتی تشکیل خواهد شد. جهت رسیدگی به پرونده در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در تهران باید به نشانی خیابان شهید مطهری- چهار راه سهروردی مراجعه نمود. شعب مزبور شامل شعب بدوی و تجدیدنظر می باشد. شعب بدوی با حضور یک نفر رئیس تشکیل می گردد. همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی و شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان نظازت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت 15 روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رأی به شعبه مربوطه ارسال می نماید.

رسیدگی و صدور رأی در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت خواهد گرفت. دفاع ممکن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و یا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت گیرد. چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیه شعب رسیدگی کننده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه ای ارسال ندارد غیاباً درباره وی رسیدگی خواهد شد.

 تجدیدنظر خواهی

در مواردی که مجازات پیش بینی شده برای تخلفات، در قانون برای هر بار تا یک میلیون ریال جریمه باشد رای مذکور قابل تجدید نظر نیست و فقط نسبت به مازاد آن قابل تجدید نظرخواهی است. اشخاص ذیل حق تجدیدنظر خواهی از کلیه آرای شعب بدوی را دارند:

1- شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم

2- اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه

3- روسای سازمان ها تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت

4-وزیر دادگستری بر اساس آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی

 فرجام خواهی از آرای صادره سازمان تعزیرات حکومتی

دیوان عدالت اداری مرجع فرجامی برای رسیدگی به اعتراضات نسبت به آراء قطعی صادره از اغلب دادگاه های اختصاصی اداری و از جمله سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابراین هریک از طرفین دعوی که در سازمان تعزیرات حکومتی، رأی قطعی علیه آنها صادر شده و محکوم شده اند (به استثنا واحدهای دولتی) می توانند به دیوان عدالت اداری علیه رأی صادره اعتراض نموده و فرجام خواهی نمایند و دیوان عدالت اداری نیز رأی صادره از سوی دادگاه اختصاصی اداری را مورد بازنگری قضایی قرار می دهد. نتیجه رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت از آرا قطعی صادره از دادگاه های اختصاصی اداری و از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، این است که یا رأی صادره را تأیید می کند و یا رأی صادره را رد می کند.

 اجرای رای صادره:

محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رأی و ابلاغ به وی حداکثر تا 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رأی اقدام نماید، در غیر اینصورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده (غیر از مستثنیات دین) وصول خواهد شد.

محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه، تا وصول آن، به دستور شعبه رسیدگی کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد.