دعاوی مالیاتی

مالیات:

از آنجایی که دولت ابزار و امکاناتی را فراهم کرده است که افراد جامعه درآمد یا سود کسب کنند، بخشی از درآمد های افراد جامعه و بخشی از سود فعالیت های اقتصادی به دولت تعلق می گیرد.

مالیات ها به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود.

مالیات های مستقیم :

این نوع مالیات ، به صورت مستقیم از درآمد یا دارایی افراد حقیقی و حقوقی اخذ می شود.

مالیات غیر مستقیم:

این نوع مالیات به صورت غیر مستقیم از طریق مصرف کالاها و فعالیت ها اخذ می شود.

مراجع حل اختلاف مالیاتی:

میزان مالیات ، امکان تعدیل مالیات و عملکرد دستگاه مالیاتی و مامورین آن قابل اعتراض برای مودیان مالیاتی می باشد.

سازمان امور مالیاتی، بر اساس مدارک و مستندات موجود، اطلاعات مربوط به فعالیت های مالی و درآمدهای شخص طی یک سال را در برگ تشخیص مالیات تنظیم می کند. مودی پس از ابلاغ برگ تشخیص، 30 روز مهلت دارد که به مندرجات برگ تشخیص اعتراض نماید.

پس از صدور برگ تشخیص مالیاتی یکی از سه حالت زیر متصور است:

1-مودی ظرف 30 روز کتبا قبولی خود را اعلام می کند یا مبلغ درج شده در برگ تشخیص را پرداخت کند یا اختلاف خود را با اداره مالیاتی حل کند ، مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعی خواهد شد.

2-در صورتی که مودی ظرف 30 روز از ابلاغ برگ تشخیص به اداره مالیاتی مراجعه نکند و اعتراضی هم به اداره مالیاتی تسلیم ننماید  ، مالیات مندرج در برگ تشخیص قطعی خواهد بود.

3-در صورتی که مودی ظرف 30 روز از ابلاغ برگ تشخیص به اداره مالیاتی مراجعه کرده و اعتراض خود را کتبا تسلیم نموده باشد ولی توافقی حاصل نشده باشد ،مودی به عنوان معترض شناخته می شود.

در ابتدا، مودی می تواند اعتراض خود را از طریق اداره مالیاتی پیگیری نماید و در صورت رد اعتراض، برگ قطعی مالیات صادر می شود و یا در صورت وجود اسناد و مدارک، تعدیل صورت می گیرد. برگ قطعی پس از برگ تشخیص توسط واحد خدمات مالیاتی تنظیم می گردد. برگ قطعی در واقع امکان اعتراض از طریق مراجع اداری را غیر ممکن می سازد.

در صورت عدم حصول توافق، پرونده مالیاتی مودی به هیات حل اختلاف ارجاع می شود. در صورتی که مودی یا اداره مالیاتی ظرف 20 روز به رای هیات حل اختلاف بدوی اعتراض ننماید، رای این هیات قطعی است. در صورت اعتراض، پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ارجاع خواهد شد. مودی موظف است مقدار مالیاتی را که قبول دارد بپردازد و نسبت به مازاد آن اعتراض نماید.

به دلیل آن که رسیدگی در دستگاه قضایی، موجب اطاله دادرسی می شود هیات حل اختلاف به دلیل تخصصی که در امور مالیاتی دارد می تواند جایگزین خوبی برای محاکم قضایی باشد.

در صورتی که مودی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات، به پرداخت مالیات مندرج در برگ قطعی اقدام نماید، از 40 درصد معافیت جرایم مالیاتی برخوردار خواهد شد.

در صورت اعتراض به آراء صادره از هیات حل اختلاف تجدید نظر (به استثناء قانون مالیات بر ارزش افزوده) ،مرجع رسیدگی به اعتراضات مودی یا اداره مالیاتی شورای عالی مالیاتی می باشد و پس از آن مودی می توانند نسبت به اراء صادره در دیوان عدالت اداری اعتراض کنند.