دعاوی

     پرونده های دفتر

 1. ابطال اجرائیه صادره از اداره ثبت اسناد و املاک
 2. الزام به فک رهن
 3. خلع ید از ملک و اجرای آن
 4. الزام به تنظیم سند رسمی
 5. ابطال سند مالکیت
 6. ابطال معامله صوری
 7. تخلیه محل تجاری با وجود حق کسب و پیشه(سرقفلی) به دلیل تغییر شغل
 8. تخلیه محل تجاری با وجود حق کسب و پیشه(سرقفلی) به دلیل انتقال به غیر
 9. تخلیه محل تجاری با وجود حق کسب و پیشه(سرقفلی) به دلیل عدم پرداخت اجاره بها
 10. اخذ تجویز انتقال حق کسب وپیشه اماکن تجاری براساس قانون سال 56
 11. مطالبه وجه چک
 12. شکایت با موضوع تصرف عدوانی
 13. اختلاف ناشی از قرارداد مشارکت در احداث ساختمان
 14. مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد
 15. داوری و اجرای رای داور
 16. ابطال علامت تجاری(مالکیت فکری)
 17. اجرای رای مبنی بر محکومیت مالی
 18. دعاوی مربوط اصل44 واعتراض به ابطال خصوصی سازی
 19. شکایت جعل و استفاده از سند مجعول مبایعنامه
 20. اقامه دعوا به طرفیت بانک و ابطال وثیقه بانکی
 21. تقاضای ابطال رای کمسیون ماده100 شهرداری در دیوان عدالت اداری
 22. اصلاح سند ثبتی در هیات نظارت
 23. دعاوی مرتبط با سازمان ملی زمین و مسکن
 24. مطالبه ی ثمن قرارداد بیع
 25. اعمال ماده ۱۸
 26. طلاق توافقی
 27. اثبات واقعه ی نکاح و مطالبه ی مهریه
 28. مطالبه ی اجرت المثل پس از فوت زوج
 29. اخذ دستور تخلیه ملک استیجاری
 30. اخذ سند برای املاک فاقد سند مالکیت رسمی
 31. تملک دولت و مطالبه ی ارزش آن
 32. اعسار از پرداخت محکوم به
 33. اخذ گزارش اصلاحی
 34. ابلاغ رای داوری
 35. الزام به تنظیم سند خط تلفن همراه
 36. الزام به تحویل مبیع
 37. شکایت ضرب و جرح
 38. تخفیف مجازات محکوم در جرایم پزشکی
 39. مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم
 40. دفاع در برابر اتهام اقدام علیه امنیت ملی و ارتشا
 41. وقف